Rólunk

Az egyes�let�nk kiemelt c�lja a h�tr�nyos helyzet? emberek seg�t�se, es�lyegyenl?s�g�k el?mozd�t�sa, els?sorban a munkaer?-piaci h�tr�nyokat elszenvedettekre f�kusz�lva. �gy gondoljuk, hogy a ny�lt munkaer?-piaci foglalkoztat�s kib?v�t�se jelentheti a megold�st a c�lcsoportunk jelenlegi helyzet�nek jav�t�s�ra. Ennek �rdek�ben k�pz�seket tartunk, seg�tj�k es�lyegyenl?s�g�k �s �rdek�rv�nyes�t? k�pess�g�k el?mozd�t�s�t az �let k�l�nb�z? ter�letein.

Fontosnak tarjuk, az egy�ni �s csoportos seg�ts�gny�jt�s mellett a civil szektor szerepl?inek t�mogat�s�t is, hiszen a civil t�rsadalom tagjak�nt elk�telezettek vagyunk a non-profit szektor fel�. C�ljaink k�zt szerepel a hat�konyabb civil kommunik�ci� el?mozd�t�sa, �s a hat�konyabb m?k�d�s �s forr�sfelt�r�s �rdek�ben a szervezetfejleszt�s is. Ehhez legink�bb p�ly�zat�r�ssal, tan�csad�ssal, strat�giai tervez�ssel, k�pz�sek tart�s�val, er?forr�s felt�rk�pez�ssel, min?s�gir�ny�t�si rendszerek adapt�l�s�val �s rendezv�ny szervet�ssel tudunk hozz�j�rulni.

Az Eur�pai Uni� tagjak�nt fontosnak tartjuk a nemzetk�zi kapcsolatok ki�p�t�s�t, hiszen a leghat�konyabban akkor tudunk az eur�pai k�z�ss�g tagjaiv� v�lni, ha egy�ttm?k�d�nk k�lf�ldi partnerekkel. Kiemelt fontoss�g�nak tartjuk ezen bel�l is a hat�ron t�li magyars�ggal val� kapcsolatteremt�st, hiszen k�z�s nyelvi, kultur�lis �r�ks�g�nk r�v�n k�nnyebben tudunk egy�ttm?k�dni a mindennapokban a k�lhoni magyar civil szervezetekkel.

A szektorok egy�ttm?k�d�s�nek el?seg�t�se, a szektorsemleges szolg�ltat�sny�jt�s fontos alapelve Egyes�let�nknek, mivel �gy gondoljuk, hogy mind az �llami, mind a piaci szektorra sz�ks�g van ahhoz, hogy k�z�s c�ljainkat el�rhess�k. Nem csak a forr�steremt�s ter�n lehet a h�rom szektor partner, hanem az �let minden ter�let�n. A civilek rugalmass�ga, forr�sbevon� k�pess�ge az �llami �s �nkorm�nyzati szervezetek eredm�nyess�g�t is nagyban jav�thatja, emellett a piacon jelentkez? hi�nyokat is orvosolni tudja.